Obchodní podmínky

1:

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je Foodboxes Lyžbice 1321, Trinec, 73961, PSČ 739 61

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.foodboxes.cz.

„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího: balená jídla odpovídající různým kalorickým hodnotám.

2:

 • Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku. 
 • Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu nebo osobě Kupujícím určené. Pokud je Kupujícím určeno odevzdání Zboží bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 • Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách
 • Prodávajícího www.foodboxes.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího.
 • Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.

3:

 • Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek.
 • Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.).
 • Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména změna místa dodání Zboží, množství či skladby Zboží, změna způsobu hrazení Kupní ceny Zboží, zrušení objednávky Zboží, ve lhůtě nejpozději 3 dny přede dnem dodání Zboží.
 • Změnám, o kterých je Prodávající informován v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nemusí být z objektivních důvodů ze strany Prodávajícího vyhověno.
 • Neprovedení Kupujícím požadované změny v kratším termínu nemá vliv na povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu Zboží a nezakládá ani Kupujícímu právo na slevu z Kupní ceny, reklamaci Zboží nebo jinou případnou kompenzaci ze strany Prodávajícího.
 • Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny na emailu foodboxes@seznam.cz, nebo na telefonním čísle +420 733 219 863.
 • Zboží je možno objednat kromě výše uvedeného emailu a telefonních čísel také prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího www.foodboxes.cz.
 • V případě zrušení objednávky a nevyčerpání všech objednaných dní, je klientovi vystaven dobropis na nevyčerpané dny a částka je vrácena na bankovní účet klienta. Celková vrácena částka je ponížena o náklady s tímto spojené. Náklady za předčasné ukončení objednávky jsou stanoveny na 500,-Kč bez DPH, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 • Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 12.00 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Objednávky, změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 12.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne.
 • Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

4:

 • Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 5 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 • Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 • V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil.
 • V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

5:

 • Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 20 pracovních dnů. V případě prodlení s úhradou předplatného nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny Zboží a Kupní cena Zboží bude Kupujícímu vyúčtována dle plných cen Zboží uvedených v Ceníku.
 • V případě prodlení s úhradou předplatného může Prodávající odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

6:

 • Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 • Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024.